Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng (khóa XIII)
(12/01/2023)

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Đảng uỷ Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung. Buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt được thực hiện trực tuyến với Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây.

 

Hình ảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Đảng bộ Nhà trường, có ông Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; ông Phạm Ngọc Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lục Mạnh Hiển – ĐUV, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương – Báo cáo viên Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Trung ương Đảng. Cụ thể:

- Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” gồm các nội dung về 5 quan điểm; 2 mục tiêu (mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể) và trọng tâm; 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp (Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; Tiếp tục thực hiện tốt thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam);

- Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” gồm nội dung về 03 quan điểm, 03 mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở);

- Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với nội dung gồm: Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn (Quan điểm chỉ đạo, Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045) và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng; Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững; Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước; Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội);

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường khẳng định Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời đồng chí cũng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã đến truyền đạt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Trung ương Đảng góp phần tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, của Đảng bộ sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Trường.

Sau buổi làm việc hiệu quả, Hội nghị  nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) của Trường Đại học Lao động – Xã hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia hội nghị gương mẫu, trách nhiệm; cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường tham gia hội nghị với tinh thần học tập nghiêm túc, đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu đề ra./.

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28800298

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.