Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông báo về việc điều chuyển lịch bế giảng khóa học 2011 - 2014 cho lớp liên thông LCĐN1
(13/03/2014)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

                  Số:              /TB-ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng  03  năm 2014

    

 THÔNG BÁO

 

Về việc điều chuyển lịch bế giảng khóa học 2011 - 2014

cho lớp liên thông LCĐN1

   

Kính gửi:       - Các đơn vị trong trường;

- Lớp liên thông LCĐN1.

Theo Kế hoạch tổ chức bế giảng khóa học 2011 - 2014 cho lớp liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học - LCĐN1sẽ được tổ chức vào ngày 14/03/2014; Tuy nhiên , căn cứ tình hình thực tế các công việc chung của Nhà trường, phòng Đào tạo thông báo điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho lớp Liên thông LCĐN1 cụ thể như sau:

·         Thời gian bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

7h30 ngày 20/03/2014 (Thứ 5)

·         Địa điểm:

Hội trường E701 – Trường Đại học Lao động – Xã hội (số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Để đảm bảo buổi lễ được diễn ra trang trọng, đề nghị tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp có mặt tại hội trường E701 vào 7h15’ và ngồi theo danh sách chỗ ngồi (có danh sách cụ thể kèm theo) để chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

  

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (để b/c);

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Tổ Trang tin điện tử;

- Lưu VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Giáng Hương

 

 

Danh sách chỗ ngồi buổi Lễ tốt nghiệp LCDN1

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28800195

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.