Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Quyết định công nhận tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực khóa I (niên khóa 2011-2013)
(25/02/2014)

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 
 

 


Số:           /QĐ-ĐHLĐXH

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày        tháng       năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp đào tạo

trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực khóa I (niên khóa 2011-2013)

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-LĐTBXH ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 28/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Lao động – Xã hội đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-ĐHLĐXH ngày 09/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc công nhận học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011;

Căn cứ kết quả bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 1 năm 2013 và Biên bản họp ngày 31/12/2013 của Hội đồng xét công nhận học viên tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Sau đại học,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 81 học viên tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực khóa I (niên khóa 2011-2013) Trường Đại học Lao động – Xã hội (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao cho Khoa Sau đại học làm các thủ tục cần thiết để tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Trưởng khoa Sau đại học, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, SĐH.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

Tin khác

Số người truy cập: 28798721

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.