Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-Phòng đào tạo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên các Hệ, các Khóa đào tạo theo hình thức niên chế
(11/09/2013)

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1555/TB-ĐHLĐXH

Hà Nội, ngày 9  tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên các Hệ,

các Khóa đào tạo theo hình thức niên chế

 
 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-ĐHLĐXH ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động- Xã hội về việc ban hành Kế hoạch giảng dạy Đại học khóa 6,7,8; Cao đẳng khóa 15,16; Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khóa 6; Liên thông từ Trung cấp lên Đại học khóa 5; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng khóa 8 năm học 2013-2014;

Căn cứ ý kiến kết luận tại cuộc họp Hội đồng thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2013 họp ngày 8/8/2013 xem xét việc tổ chức học lại cho HSSV;

Căn cứ tình hình thực tiễn của Nhà trường, từ năm học 2013-2014 Trường Đại học Lao động- Xã hội tổ chức đào tạo theo hình thức “Học chế tín chỉ”.

Để tạo điều kiện cho tất cả học sinh, sinh viên các Hệ, các Khóa trong toàn trường đã và đang đào tạo theo hình thức “Niên chế” có điểm đánh giá học phần chưa đạt yêu cầu (bị điểm dưới 5) được tham gia học lại để trả nợ học phần trong năm học 2013-2014. Trường Đại học Lao động- Xã hội thông báo:

“ Tổ chức học lại cho tất cả học sinh, sinh viên các Hệ, các Khóa đã và đang đào tạo theo hình thức Niên chế được học ghép với các lớp đang học trong năm học 2013-2014 ”

1.     Thủ tục và thời gian nhận đơn:

-         Thủ tục:

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu học lại xác định lớp, hệ, khóa, ca học để đăng ký học lại

Sinh viên xác định lớp, hệ, khóa, ca học của học phần cần học lại dựa trên “Kế hoạch giảng dạy năm học 2013-2014” đã được Nhà trường phê duyệt và đăng trên website: www.ulsa.edu.vn

Sinh viên cũng có thể xem Kế hoạch này tại Khoa chuyên môn hoặc tại phòng Đào tạo.

Bước 2: Tổng hợp nhu cầu học lại của sinh viên

1. Lớp trưởng các lớp sinh viên lập Danh sách các sinh viên có nhu cầu học lại của lớp theo mẫu do phòng Đào tạo cung cấp. Danh sách phải thể hiện rõ các thông tin:

-         Tên học phần cần học lại

-         Lớp, hệ đào tạo, khóa học, ca học của học phần cần học lại.

-         Mã sinh viên, số điện thoại liên lạc của sinh viên

2. Sinh viên nộp đơn xin học lại (theo mẫu do phòng Đào tạo cung cấp).

3. Trường hợp những sinh viên không còn theo đơn vị lớp sẽ đăng ký và nộp đơn trực tiếp tại phòng Đào tạo.

Bước 3: Nộp lệ phí học lại

Sau khi đã đăng ký học lại theo đơn vị lớp, sinh viên đóng học phí trực tiếp tại phòng Kế toán Tài vụ theo quy định.

Bước 4: Nộp hóa đơn và nhận giấy giới thiệu vào lớp

Sinh viên nộp hóa đơn thu tiền học phí học lại cho chuyên viên phụ trách khối của phòng Đào tạo để theo dõi, quản lý và nhận giấy giới thiệu vào lớp.

Phòng Đào tạo chỉ giới thiệu sinh viên vào lớp khi môn học đó bắt đầu được giảng dạy.

-         Thời gian:

Phòng Đào tạo nhận danh sách đăng ký và Đơn xin học lại của sinh viên theo đơn vị lớp (kể cả các trường hợp không theo đơn vị lớp) bắt đầu từ ngày 10/9/2013 đến hết ngày 20/9/2013.

2. Học phí:

Sinh viên nộp học phí theo quy định tại phòng Kế toán Tài vụ.

3. Đối tượng:

Học sinh, sinh viên còn nợ học phần thuộc các Hệ, các Khóa trong toàn trường đã và đang đào tạo theo hình thức “Niên chế” có nhu cầu học lại đều được đăng ký học lại./.

 

 Nơi nhận:

-    Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

-    Các đơn vị giảng dạy (để thực hiện);

-    Các lớp HSSV (để thực hiện);

-    Phòng Khoa học (Trang tin);

-    Phòng Thanh tra (Giám sát);

-    Lưu VT, PĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Thanh Hà

 

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 18204687

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.