Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-Phòng đào tạo

Thông báo về việc điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho các lớp liên thông LTĐ4, LTC7
(18/06/2013)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 
 

 


                 Số: 1067  /TB-ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày   18   tháng   6   năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chuyển lịch bế giảng khóa học

cho các lớp Liên thông LTĐ4, LTC7

 

 

Kính gửi:       - Các đơn vị trong trường;

- Các lớp Liên thông LTĐ4, LTC7.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức bế giảng khóa học cho các lớp trong tháng 7 năm 2013; Căn cứ tình hình thực tế các công việc chung của Nhà trường trong tháng 7 năm 2013, phòng Đào tạo thông báo điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho các lớp Liên thông LTĐ4, LTC7 cụ thể như sau:

·         Thời gian bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

7h30 ngày 12/7/2012 (Thứ 6)

·         Địa điểm:

Hội trường E701 – Trường Đại học Lao động – Xã hội (số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Lưu VT, phòng ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                    (Đã ký)

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 23723050

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.