Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sinh viên-Học bổng

Quyết định về việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ cuối khóa - Đại học khóa 4
(13/07/2012)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 
 
 


Số: 817/QĐ - ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 12 tháng  7  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập

và trợ cấp xã hội học kỳ cuối khoá - Đại học khoá 4

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 538/LĐTBXH - QĐ ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ - ĐHLĐXH ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động - Xã hội về việc ban hành "Qui định công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội";

Căn cứ biên bản họp hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội ngày 09 tháng 7 năm 2012;      

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp 111 suất học bổng khuyến khích học tập và 42 suất  trợ cấp xã hội học kỳ cuối khoá cho sinh viên Đại học khoá 4 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Học bổng khuyến khích học tập được cấp 5 tháng, trợ cấp xã hội được cấp 6 tháng.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế toán tài vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp có liên quan và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

  Nơi nhận :

- Như điều 3.

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
PGS. TS Nguyễn Thị Thuận

 

(Đã ký)

 

 Download danh sách tại đây 

 


Số người truy cập: 20669079

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.