Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Tại chức

Quy chế đào tạo vừa học vừa làm
(11/04/2012)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

                       Số: 30 /QĐ - ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời cụ thể hoá Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Ban hành kèm theo QĐ số 36/2007/QĐ – BGĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

- Căn cứ Quyết định số 538/LĐTBXH –QĐ ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động – xã hội; 

- Căn cứ vào quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tại Chức.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời về cụ thể hoá Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Khoa, Trung tâm, Trạm, Bộ môn trực thuộc; các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

           Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Như điều 3 “để thi hành”

Lưu VT,TC

 

                                                                                                           

TS. Doãn Mậu Diệp

 


Số người truy cập: 20781461

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.