Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Thông báo: Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học năm 2013
(04/09/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /TB-HĐTSCH                                             Hà Nội, ngày      tháng 9  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học năm 2013

 

Căn cứ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2013 - Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học năm 2013 như sau:

 1. Thời gian: Bắt đầu 8h00’ đến 17h00’ từ Thứ 3, ngày 03/9/2013 đến hết thứ 4, ngày 18/09/2013

2.  Địa điểm: Khoa Sau đại học – Tầng 5, Phòng 504 nhà A

3.  Lệ phí phúc khảo: 100.000 đ/môn (nộp tại phòng Kế toán – Tài vụ)

Mẫu đơn xin phúc khảo download tại http://ulsa.edu.vn

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Khoa Sau đại học – Phòng 504, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội – 43 Trần Duy Hưng, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043.5560.412.

 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG

     - Các thí sinh dự thi cao học năm 2013;                                  CHỦ TỊCH

      - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

     - HĐTSCH (để báo cáo);

      - Ban thanh tra tuyển sinh cao học năm 2013;

     - Lưu VTHC, KSĐH.

 

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                PGS.TS. Lê Thanh Hà

 

Doawload Đơn xin chấm phúc khảo tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28356528

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.