Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Sau đại học

Thông báo Về thời hạn nộp đề cương, bảo vệ lại đề cương luận văn thạc sĩ
(15/04/2013)

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /TB-ĐHLĐXH                      Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2013 

 

 

THÔNG BÁO

Về thời hạn nộp đề cương, bảo vệ lại đề cương luận văn thạc sĩ

 
 
 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp cao học khóa I;

Nhà trường thông báo cho học viên các lớp cao học khóa I như sau:

1. Các học viên phải thay đổi tên đề tại (theo ý kiến của Hội đồng xét duyệt đề cương) nộp 05 cuốn đề cương; các học viên khác nộp 01 cuốn đề cương.

2. Thời hạn nộp đề cương luận văn thạc sĩ trước 17 giờ, thứ 2, ngày 22/4/2013.

3. Lịch bảo vệ lại đề cương luận văn thạc sĩ: Dự kiến tháng 4.

Lưu ý:

Đề cương luận văn của học viên phải có ý kiến nhận xét của cán bộ hướng dẫn luận văn.

Những trường hợp nộp đề cương không đúng thời hạn sẽ không được bảo vệ luận văn năm 2013 và phải nộp lệ phí gia hạn bảo vệ luận văn theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Học viên cao học khóa I;

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KSĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Lê Thanh Hà

 

Tin khác

Số người truy cập: 28350020

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.