Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài nguyên-Các văn

Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
(03/04/2012)

 

Số tư liệu: 411/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 01-02-2012
Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

 

Tệp đính kèm

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

a) Tổ chức lại Văn phòng Cục thành:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

b) Phòng Công nhận văn bằng thành Phòng Quản lý thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng.

Điều 2. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng có trách nhiệm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự lãnh đạo các đơn vị trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các sở GDĐT;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
 
Nguyễn Vinh Hiển

Số người truy cập: 28772783

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.